Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Klussenbedrijf CDV Dienstverlening

Klussenbedrijf CDV Dienstverlening
Noorderdiep 78B
9571 AT te Tweede Exloërmond
KvK: 64434648
opdrachtgever:
de wederpartij van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klussenbedrijf CDV Dienstverlening en een opdrachtgever waarop Klussenbedrijf CDV Dienstverlening deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klussenbedrijf CDV Dienstverlening, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaand bericht door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening worden aangepast en/of zonder opgaaf van reden worden herroepen.
3. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
4. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Voorrijkosten
Klussenbedrijf CDV Dienstverlening rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Klussenbedrijf CDV Dienstverlening, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
3. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Klussenbedrijf CDV Dienstverlening deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen;
-onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Klussenbedrijf CDV Dienstverlening openbaren en Klussenbedrijf CDV Dienstverlening terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Klussenbedrijf CDV Dienstverlening zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
6. De opdrachtgever vrijwaart Klussenbedrijf CDV Dienstverlening voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
7. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
8. Bij maatwerk houtbouw kan het voorkomen dat er ruwe plekjes, noesten voorkomen in het product, dit doet niets ten nadele van de kwaliteit van het product.

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Klussenbedrijf CDV Dienstverlening de opdrachtgever in kennis te stellen hierover.
2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij Klussenbedrijf CDV Dienstverlening binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Klussenbedrijf CDV Dienstverlening de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Klussenbedrijf CDV Dienstverlening daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet Klussenbedrijf CDV Dienstverlening hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal Klussenbedrijf CDV Dienstverlening het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Klussenbedrijf CDV Dienstverlening ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die Klussenbedrijf CDV Dienstverlening moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-na het sluiten van de overeenkomst aan Klussenbedrijf CDV Dienstverlening ter kennis gekomen omstandigheden geven Klussenbedrijf CDV Dienstverlening goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Klussenbedrijf CDV Dienstverlening de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
-In de genoemde gevallen is Klussenbedrijf CDV Dienstverlening bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 5 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft Klussenbedrijf CDV Dienstverlening het recht om het werk op te schorten

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Klussenbedrijf CDV Dienstverlening terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Klussenbedrijf CDV Dienstverlening heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening blijven in eigendom van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien Klussenbedrijf CDV Dienstverlening aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
2. De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. Opdrachtgever vrijwaart Klussenbedrijf CDV Dienstverlening tegen aanspraken van derden, van welke aard en omvang ook, welke verband houden met door of namens Klussenbedrijf CDV Dienstverlening voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden dan wel aan Opdrachtgever
geleverde zaken.
7. Opdrachtgever vrijwaart Klussenbedrijf CDV Dienstverlening voor alle aanspraken van derden ter
zake van beschadiging van kabels/leidingen e.d. ontstaan tijdens de uitvoering van het werk
Artikel 13. Opschorting betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht een deel van de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek. Tevens dient het restbedrag per direct te worden voldaan na de herstelwerkzaamheden.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft Klussenbedrijf CDV Dienstverlening het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klussenbedrijf CDV Dienstverlening geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klussenbedrijf CDV Dienstverlening niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Klussenbedrijf CDV Dienstverlening zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Klussenbedrijf CDV Dienstverlening bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klussenbedrijf CDV Dienstverlening.
2. Klussenbedrijf CDV Dienstverlening garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten zijdens Klussenbedrijf CDV Dienstverlening.
3. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken aan materialen of onderdelen die door of
vanwege Opdrachtgever zijn voorgeschreven en/of ter beschikking gesteld. Te dezer zake
wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de
voorgeschreven materialen en/of onderdelen zijn bestemd door Opdrachtgever. Voorts is
Klussenbedrijf CDV Dienstverlening op grond van haar garantieverplichting niet aansprakelijk, indien
het werk niet naar behoren functioneert als gevolg van een gebrek in een door
Opdrachtgever voorgeschreven ontwerp, constructie of werkwijze.
4. Aanspraak of garantie vervalt direct in de volgende gevallen:
-het niet juist opvolgen van bedrijfs- of bedieningsinstructies of het niet gebruiken van het
geleverde naar de aard daarvan;
-onvoldoende onderhoud te wijten aan de schuld van of voor rekening komend van Opdrachtgever;
-monteren en/of repareren en/of in bedrijf stellen door Opdrachtgever of een derde van de
geleverde zaken zonder uitdrukkelijke toestemming van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening;
-het zelf of door derden laten aanbrengen van wijzigingen in het werk;
-schade aan de bouwwerken door toedoen van een natuurramp, stormschade (vanaf windracht 5),
grondverzakking, schade door toedoen van buitenaf zoals een voertuig of andere zaak of
onroerende zaak die de afscheiding schade toebrengt, palenrot of bacteriële aantasting en
iedere vorm van overmacht.
5. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan Klussenbedrijf CDV Dienstverlening zijn meegedeeld. De aansprakelijkheid uit hoofde van de in lid 2 bedoelde garantie is beperkt tot het herstel van binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen, afwerking door reparatie of vervanging (waarbij de garantie maximaal zover strekt dat de kosten de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken niet zullen overschrijden), of creditering voor dat deel van de factuur waarop het beroep op garantie betrekking heeft, dit
alles ter keuze van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening
6. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

Artikel 16. Levertijd
1.De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door leverancier wordt ontvangen.
2.Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De levertijd is afhankelijk van de drukte van Klussenbedrijf CDV Dienstverlening, de opdrachtgever krijgt een voorlopige datum voor het af te leveren product of dienst. Hier kan van worden afgeweken door Klussenbedrijf CDV Dienstverlening bij overmacht. .

Artikel 17. Vergunningsplicht

In sommige gevallen is bij onze werkzaamheden een vergunningsplicht van kracht. Hierbij kan u denken aan een deurluifel, overkapping en andere bouwwerken. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de benodigde vergunning is ten alle tijde voor de opdrachtgever. Nimmer zal deze verantwoordelijkheid bij Klussenbedrijf CDV Dienstverlening liggen.

Artikel 18. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2/5 - (1 stemmen)

Reacties zijn gesloten.